19.02.2014 · Zuzana Kobíková

Rozhovor o skriptech Maturita z matematiky na gymnáziu s Mgr. Alešem Kobzou, Ph.D.

V rámci projektu Učit se učit vyšla publikace, která bude jistě zajímat studenty i učitele gymnázií. Jde o skripta Maturita z matematiky na gymnáziu, která vytvořil  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., vyučující na partnerské škole PřF MU, Gymnáziu Brno, Tř. kpt. Jaroše. O tom, v čem jsou skripta netradiční, v čem jsou inspirací pro učitele zkušené i začínající, a kdy by je měli otevřít středoškoláci, se  v tomto rozhovoru.

Řekněte prosím na úvod našim čtenářům, jak je učitelství matematiky spojeno s vaším studentským a profesním životem?

Matematika mě vždy bavila. Při úvahách o budoucím zaměstnání  se u mě poměrně brzy objevily myšlenky stát se jejím učitelem. Proto jsem se přihlásil ke studiu učitelství matematiky a fyziky na PřF MU, které jsem v roce 2001 úspěšně zakončil. Tuto profesi mám rád a svého rozhodnutí věnovat se povolání učitele rozhodně nelituji. Na Gymnáziu, Brno, tř. Kpt. Jaroše vyučuji od roku 2003. Za tu dobu jsem měl možnost pracovat již s řadou studentů. Těší mě, že mezi nimi je také hodně těch, kteří si matematiku rovněž oblíbili, dosáhli úspěchů v některých soutěžích pro středoškoláky (matematická olympiáda, SOČ, …) a následně pokračovali ve vysokoškolském studiu matematiky či nějakého oboru, kde matematiku potřebují a využijí.


Jak vznikl nápad vydat skripta Maturita z matematiky na gymnáziu?

Maturita (a zvláště z matematiky) je již delší čas hodně živé téma. Diskuse a úvahy o způsobu, rozsahu a úrovni obtížnosti zkoušky z matematiky či o tom, zda má být matematika povinnou zkouškou u maturity, můžeme zaznamenat poměrně často. S ohledem na tyto skutečnosti vznikl nápad v rámci realizovaného projektu Učit se učit připravit materiály, které by se mohly vyučujícím matematiky ale i jejich studentům k přípravě na maturitu z matematiky hodit. Při jejich postupné přípravě a tvorbě se dále objevila myšlenka, že by tyto materiály mohly mít výslednou podobu skript, která pak v průběhu projektu skutečně vznikla.

Jde o sbírku 270 úloh k profilové části maturitní zkoušky na 176 stranách. Přibližme prosím na úvod, co to profilová část maturity je a koho se týká?

Pro profilovou část maturitní zkoušky se vžil též hovorový název „školní“ maturita. Profilovou část maturity tvoří zkoušky, které jsou v kompetenci příslušné školy. Měla by zohledňovat školní vzdělávací systém dané školy a profil jejího absolventa. Jedná se o zkoušky, které se týkají maturantů dané školy, přičemž o jejich podobě do značné míry rozhoduje ředitel této školy. Každá škola si tedy může vybrat, zda zkoušku z matematiky v rámci profilové části maturity svým studentům nabídne či nikoliv.

Je publikace určena především učitelům matematiky, aby jim pomohla s koncipováním profilové části maturit na jejich škole?

Skripta jsou určena jak učitelům matematiky, tak jejich studentům. Věřím, že pro učitele mohou být inspirací, jakým způsobem lze maturitní zkoušku v profilové části koncipovat, jaké úlohy lze volit, jakou mohou mít tyto úlohy skladbu. Pro studenty skripta představují sbírku většího množství úloh, které mohou využít k přípravě na maturitní zkoušku.

Skripta zmiňujete jako vhodný studijní materiál také pro vysokoškolské studenty učitelství. V čem jim mohou být přínosem?

Domnívám se, že příprava a vedení semináře připravujícího studenty k maturitě, je poměrně náročná. Ještě vyšší míru této náročnosti vnímám v případě učitele začínajícího. Doufám, že tato publikace přináší prostřednictvím úloh v ní obsažených také myšlenky, podněty či upozornění na souvislosti, což může být pro začínajícího učitele nebo studenta učitelství cenné.

Je publikace vhodná také jako materiál pro samostudium maturantů? Může jim sloužit jako jakési měřítko toho, jak dobře jsou k maturitě připraveni?

Úlohy ze skript je určitě možné použít pro domácí přípravu maturantů nebo zadat k samostatné práci v rámci semináře. Všechny úlohy ve skriptech totiž obsahují kromě samotného výsledku též návod k postupu a u obtížnějších úloh i vysvětlující komentář k řešení. Tyto informace mohou sloužit řešiteli jednak ke kontrole svého výpočtu ale také jako nápověda v situaci, kdy neví, jak má postupovat.

V předmluvě publikace, kde se obracíte z velké části právě na středoškolské učitele a ředitele, zdůrazňujete důležitost toho, aby byl student v rámci profilové části matematiky schopen vysvětlit a zdůvodnit svůj postup. Proč je to podle vás důležité?

Zastávám názor, že matematika nás nemá učit bezmyšlenkovitému dosazování do vzorců, které bychom si navíc museli pamatovat, či mechanickému zapisování postupů a jimi získaných výsledků, aniž bychom si uvědomili správnost  či podmínky jejich užití. Myslím si, že matematika by nás měla především učit logicky a kriticky uvažovat, analyzovat problémy, vyvozovat závěry.  Tyto dovednosti jsou podle mě tím důležitým, čím nás matematika může do života vybavit. Domnívám se proto, že takové přístupy k řešení předkládaných úloh bychom měli své studenty nejen učit, ale také tyto výstupy od nich zpětně požadovat. V případě ústní zkoušky v rámci profilové části maturity je k pohovoru se studentem vedeným tímto způsobem vhodná příležitost.

V předmluvě knihy kladete důraz na to, že publikace by měla sloužit až v rámci závěrečné přípravy na maturitní zkoušku. Proč?

Protože úlohy ve skriptech jsou často náročnější (komplexnější), někdy propojují více oblastí matematiky, které se na střední škole vyučují. Není tedy vhodné úlohami tohoto typu maturitní opakování zahajovat. Prostor pro jejich využití se otevírá až po zopakování základních teoretických poznatků a jejich užití v méně obtížných (často rutinních) úlohách, které jsou v dostatečné míře zastoupeny v běžně dostupné a používané literatuře pro střední školy. V předmluvě ostatně rovněž zdůrazňuji, že tato skripta by, dle mého názoru, neměla být jediným materiálem, se kterým se v semináři pracuje.

V čem je vaše publikace netradiční, jak zmiňujete v předmluvě?

Středoškolské učivo matematiky je ve skriptech rozčleněno do 25 témat, které jej pokrývají. Úlohu z jisté problematiky však lze zpravidla zařadit do více témat. Ta se tedy záměrně prolínají. Do každé kapitoly je tak cíleně řazeno učivo z více různých oblastí matematiky. Takový přístup je poměrně netradiční. Text dále obsahuje řadu úloh, při nichž má řešitel uvést příklad jistého objektu požadovaných vlastností. Formulování úloh tímto způsobem také není příliš obvyklé, protože většina autorů úloh po řešitelích zpravidla chce opačný přístup – vyšetřit nějaké vlastnosti zadaného objektu.

Ve skriptech převažují úlohy, které vedou k pochopení souvislostí mezi jednotlivými tématy. Co to pro čtenáře znamená?

Domnívám se, že k vyřešení řady ve skriptech předložených úloh čtenáři nestačí vnímat matematiku jako soubor několika vzájemně nesouvisejících kapitol. Při řešení komplexnější úlohy musí použít znalosti z více oblastí matematiky, vzájemně je propojit a společně použít. Toto je jakýsi rozdíl mezi matematikou a některými jinými obory. Z jistého úhlu pohledu je proto matematika složitější (a u některých studentů neoblíbená), ale díky tomu se nám zase může jevit zajímavější (a třeba i proto může být vnímána jako pozoruhodná disciplína, kterou může stát za to dále studovat).

Co bylo na napsání skript nejnáročnější?

Asi neumím vypíchnout jednu konkrétní věc. Snažil jsem se o to, aby úlohy předložené v publikaci byly zajímavé, aby sledovaly všechny ty skutečnosti, o nichž jsem se již zmiňoval. Pokoušel jsem se vytvořit text, který by byl vhodným doplňkem ke stávajícím sbírkám úloh zaměřujícím se na problematiku maturity z matematiky, tedy text, který by v něčem byl jiný či méně tradiční. Navíc rozsah celých skript je poměrně velký. Toto vše dohromady bylo z mého pohledu docela složité a já sám nemohu objektivně posoudit, zda se mi to povedlo.

Bylo to potom odměněno dobrým pocitem z vydání skript?

Z mých předchozích odpovědí je možná patrné, že celá práce byla poměrně náročná – hlavně po časové stránce. Každopádně mě velice potěšilo několik pozitivních ohlasů na skripta krátce po jejich prvním vydání a následný další zájem o ně, který vyústil ve vydání jejich dotisku. Takže ten dobrý pocit se u mě skutečně dostavil. Závěrem bych chtěl i na tomto místě poděkovat všem kolegům, kteří mi při přípravě skript jakkoliv pomohli. Zejména si vážím spolupráce s prof. RNDr. Zuzanou Došlou, DSc., která mě s myšlenkou vytvoření těchto skript oslovila a Mgr. Petrem Liškou, který provedl jejich technické zpracování. Bez ní by skripta v této podobě a kvalitě určitě nevznikla.

Děkuji za rozhovor a dodávám, že publikace je k dostání v knihkupectví Malé centrum v areálu na Kotlářské ulici za 50 Kč.

Zuzana Kobíková

 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu