12.11.2012 · Olga Rotreklová

Jaké aktivity nabídl středoškolským studentům a učitelům biologie Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity?

Ústav botaniky a zoologie připravuje nebo se podílí na přípravě nejrůznějších aktivit určených pro studenty a učitele středních škol. Mnohé z těchto aktivit jsou pořádány pravidelně a mají dlouholetou tradici.Aktivity zaměřené na středoškolské učitele mají převážně vzdělávací charakter a umožňují učitelům zařadit do výuky aktuální poznatky rychle se rozvíjející biologické vědy. Dovolují učitelům seznámit se s metodami používanými ve vědecké práci a použít zjednodušené postupy také při laboratorních a terénních cvičeních na škole. Aktivity zaměřené na studenty jsou cíleny zejména na popularizaci biologie jako vědecké disciplíny a podchycení zájmu studentů o její studium.

V minulých letech připravili pracovníci ústavu opakovaně pro vybrané středoškolské studenty v rámci Týdne vědy a techniky pětidenní program, během něhož studenti vyslechli řadu přednášek a nahlédli pod pokličku vědecké práci v laboratořích ústavu. Prostřednictvím odborných přednášek se studenti seznámili s konkrétními výzkumnými projekty ústavu. Prohlédli si zoologické sbírky a seznámili se s posláním a organizací botanického herbáře. Ve vybraných laboratořích si vyzkoušeli práci na konkrétních přístrojích: na průtokovém cytometru změřili množství DNA obsažené v rostlinných buňkách, v karyologické laboratoři spočítali chromozomy v kořenových špičkách hrachu.

Exkurze z botaniky a zoologie

 Zavedenou formou spolupráce jsou jarní terénní exkurze z botaniky a zoologie pod vedením pracovníků Ústavu botaniky a zoologie určené pro středoškolské studenty a zaměřené na poznání české flóry a fauny. Ve spolupráci s Gymnáziem Brno, třída. Kapitána Jaroše pořádáme tyto exkurze pravidelně od roku 2000 a za tuto dobu jsme navštívili řadu zajímavých lokalit (Podyjí, Pálava, Moravský kras, údolí Říčky u Brna a Hornek, Větrníky u Dražovic, Pouzdřanskou step, slepencové stráně u Moravského Krumlova, Velké Dářko, Květnice u Tišnova). Vybraných exkurzí se zúčastnili i studenti Gymnázia Brno-Řečkovice a studenti Gymnázia Tišnov. Nově byly v loňském roce pořádány exkurze pro Gymnázium Brno, Vídeňská do Podyjí a pro Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou k Velkému Dářku.

 Na webu ústavu jsou učitelům středních škol volně přístupné elektronické výukové materiály využitelné při výuce biologie na střední škole. Ve spolupráci se studenty učitelství biologie pro střední školy byly připraveny botanické vycházky pro střední školy realizovatelné přímo v Brně nebo v jeho blízkém okolí a soubor pracovních listů, které obsahují návody k laboratorním cvičením z botaniky na středních školách. Nejnovějším počinem je vznik fotografické databáze cévnatých rostlin a rostlinných společenstev, kterou pod názvem Botanická fologalerie, koordinuje Dana Michalcová a na jejíž tvorbě se podílí řada pracovníků ústavu (www.botanickafotogalerie.cz). Galerie obsahuje především plané a zplanělé druhy České republiky a kromě běžných fotografií je zde řada mikrofotografií a obrázků pořízených pomocí scanneru, na kterých jsou často zachyceny důležité určovací znaky a je tedy užitečnou pomůckou k determinaci rostlin.

Spolupráce se středními školami

Zcela nové možnosti dlouhodobější a užší spolupráce se středními školami přinesl projekt Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Jihomoravského kraje v přírodních vědách a informatice realizovaný v uplynulých dvou školních letech (2010/2011 a 2011/2012) a určený pro pedagogy středních škol. V rámci projektu byly pořádány jednodenní, dvoudenní a čtyřdenní biologické kurzy, během nichž učitelé v rámci přednášek, terénních a praktických cvičení získali řadu teoretických vědomostí a osvojili si praktické dovednosti využitelné ve výuce biologie. Pracovníci ústavu koordinovali všechny biologické kurzy a aktivně se podíleli na vedení přednášek, laboratorních i terénních cvičení. Dvouletý projekt umožnil úzkou spolupráci s učiteli středních škol, kteří v průběhu jednotlivých kurzů přicházeli s náměty, podle nichž byla upravována náplň následujících kurzů.

Blok odborných přednášek pořádaný v rámci tohoto projektu umožnil středoškolským učitelům seznámit se s aktuálními poznatky, které se promítají do systematické biologie. Na poznání exotických rostlin byla zaměřena přednáška Co nabízí supermarkety: méně známé užitkové rostliny.

Atraktivní formou získávání nových floristických, faunistických a mykofloristických poznatků byla terénní cvičení, na nichž učitelé pozorovali rostliny, houby a živočichy v jejich přirozeném prostředí. Kromě poznávání rostlin a živočichů se učitelé seznámili se způsoby odchytu živočichů, monitorování výskytu živočichů, vyzkoušeli si zápis fytocenologického snímku pro studium vegetace a naučili se pozorování morfologických detailů rostlin botanickou lupou. V rámci projektu byly uskutečněny exkurze do okolí Javorníku v Bílých Karpatech, na Květnici u Tišnova, do lužních lesů v povodí Dyje a do Biosférické rezervace Pálava.

V kurzech zaměřených na praktické činnosti se učitelé seznámili s možnostmi výběru, sběru a preparace biologického materiálu vhodného k využití v rámci praktických cvičení, sami si vyzkoušeli vybraná praktická cvičení a zdokonalili se v práci s mikroskopem a v přípravě mikroskopických preparátů.

Všechny realizované kurzy byly akreditovány v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a budou i nadále nabízeny učitelům biologie středních škol.

V průběhu projektu připravili lektoři také prezentace k přednáškám, návody k laboratorním cvičením, návody k terénní práci, případně obrazové galerie druhů prezentovaných na terénních cvičeních. Tyto materiály byly dodány účastníkům kurzů a pro širší učitelskou veřejnou jsou v elektronické podobě i nadále k dispozici na stránkách projektu http://ucitele.sci.muni.cz.

Kromě akcí, které jsou zcela v režii Ústavu botaniky a zoologie PřF MU, se učitelé ústavu podílejí na přípravě dalších aktivit, které jsou určeny buď přímo pro učitele a studenty středních škol, nebo i pro širší veřejnost.

Akce pro širší veřejnost

Prestižní záležitostí je pravidelná prezentace ústavu v rámci Noci vědců, pro niž si pracovníci ústavu například v loňském roce připravili přehlídku s názvem Rostliny jak je neznáte. Návštěvníci si prohlédli mikroskopické preparáty rostlinného pylu izolovaného z kapky medu. S lokalitami chráněných a ohrožených druhů rostlin na Brněnsku se seznámili prostřednictvím posteru Kde najdete česnek medvědí? Zajímavosti o šíření nepůvodních druhů rostlin byly prezentovány na posteru Odkud přiletěly křídlatky? O původu kulturních a pěstovaných rostlin vypovídal poster Odkud se přikutálel pecen chleba?

Pracovníci Ústavu botaniky a zoologie PřF MU tradičně připravují otázky a úkoly z biologie a aktivně se podílejí na organizaci vědomostní soutěže ŽIRAFA (ŽIvot, RAdost, FAntazie) určené pro žáky nižších stupňů víceletých gymnázií.

Učitelé Ústavu botaniky a zoologie PřF MU se podílí na vedení projektů zpracovávaných v rámci Středoškolské odborné činnosti a na pořádání vyšších kol Biologické olympiády a akcí, které jsou s touto soutěží spojeny. Připravují úkoly pro jednotlivá kola Biologické olympiády a účastní se vyhodnocování výsledků. S výsledky biologického výzkumu seznamují vybrané studenty při přednáškách v rámci Letního odborného soustředění vítězů krajských kol Biologické olympiády v Běstvině.

Dlouholetou tradici má aktivní účast botaniků Ústavu botaniky a zoologie PřF MU na vedení botanických exkurzí pořádaných v rámci každoročních Floristických kurzů České botanické společnosti. Tyto kurzy se tradičně pořádají v prvním prázdninovém týdnu ve vybraném území České republiky a jsou pravidelně navštěvovány středoškolskými učiteli biologie.

Podobnou tradici má vedení ornitologických exkurzí s názvem Vítání ptačího zpěvu pořádaných Českou ornitologickou společností většinou o prvním květnovém víkendu.

Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.

O autorovi

Odborná asistentka Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Vyučující předmětů pro učitelské obory biologie: Didaktika biologie, Cvičení z didaktiky biologie, Biologické školní pokusy a dalších. 


 

Přidejte svůj komentář

Vaše jméno:
Titulek:
 
BBCODES_BOLDBBCODES_ITALICBBCODES_UNDERLINEBBCODES_STRIKETHROUGHBBCODES_SUBSCRIPTBBCODES_SUPERSCRIPTBBCODES_EMAILBBCODES_IMAGEBBCODES_URLBBCODES_LISTBBCODES_ULISTBBCODES_QUOTEBBCODES_CODEBBCODES_CONTENTID
Komentář:

Prosím poskládejte obrázek - ochrana proti spamu