Inovace obsahu a výuky stávajících kurzů

Celkem půjde o 29 inovovaných kurzů doplněných o studijní materiály, které díky aktualizaci o nové poznatky poskytnou studentům větší přehled o samotných oborech. Větší důraz chceme klást na mezipředmětové vztahy a aplikace usnadňující výuku. Nově vybavená laboratorní cvičení usnadní studentům chápání základních přírodních jevů, nově připravené pokusy vylepší jejich schopnost prakticky učit a pracovat ve školní laboratoři.

Díky většímu důrazu na moderní didaktické metody (e-learning, využití interaktivní tabule, projektová výuka) si je studenti osvojí a budou je později používat v praxi. Zapojení středoškolských učitelů napomůže k zajištění využitelnosti informací ve školské praxi. Díky nové literatuře získají studenti možnost osvojit si nejnovější poznatky i mimo přednášky.

Seznam inovovaných kurzů

 1. Historie matematiky
 2. Vybrané partie z historie a didaktiky matematiky
 3. Algebra 3
 4. Geometrie 1
 5. Teorie kuželoseček a kvadrik
 6. Matematická analýza 3
 7. Systémy počítačové algebry
 8. Struktura a vlastnosti látek
 9. Praktikum školních pokusů
 10. Didaktický seminář z fyziky
 11. Nástrahy středoškolské fyziky
 12. Moderní didaktická technika
 13. Státní zkouška z didaktiky fyziky v magisterském oboru „učitelství fyziky pro střední školy“
 14. Didaktika chemie - seminář
 15. Chemie na střední škole
 16. Multimedia ve výuce I 
 17. Historie chemie
 18. Školní pokusy
 19. Fyzická geografie
 20. Statistické metody a zpracování dat
 21. Úvod do studia geografie
 22. Seminář – úvod do geografie
 23. Kartografie a geoinformatika
 24. Základy regionální geografie
 25. Regionální geografie ČR
 26. Geografické kurikulum
 27. Vedení geografické výuky
 28. ICT v geografickém vzdělávání
 29. Geografické projekty a cvičení

Inovace dalších kurzů